Hannah Nantajja

Hannah Nantajja

Age: 4
Gender: Female
Village: Kubamitwe