Faith Achom

Faith Achom

Age: 9
Gender: Female
Village: Kiteredde