Blaze Atukei

Blaze Atukei

Age: 4
Gender: Female
Village: Luwuube