Betty Nabunya

Betty Nabunya

Age: 17
Gender: Female
Village: Netunze